Skip to main content

Regulamin platformy TransporterLink


I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami Platformy oraz Aplikacji Mobilnej , w celu podjęcia współpracy, a także zasady korzystania z Platformy i Aplikacji Mobilnej. Niniejszy dokument stanowi także wiążące warunki użytkowania oraz zarządzania kontem na Platformie TransporterLink za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnych.
 2. Platforma TransporterLink  jest internetową platformą komunikacyjną, która pozwala na kontakt pomiędzy Użytkownikami  – osobami poszukującymi Wykonawcy Usługi  a Wykonawcami tych Usług. Platforma umożliwia wyłącznie skojarzenie pomiędzy Użytkownikami w celu zrealizowania określonych Usług. TransporterLink  nie jest firmą transportową, spedycyjną, przewozową ani kurierską. Rolą Operatora jest jedynie umożliwienie za pomocą komunikacji między Użytkownikami, a w szczególności:
  a. umożliwienie Zleceniodawcy znalezienia Przewoźnika lub Kierowcy;
  b. umożliwienie Przewoźnikowi znalezienia Zleceniodawców, Kierowców lub innych Przewoźników;
 3. Aplikacja Mobilna TransporterLink jest oprogramowaniem stworzonym przez Operatora i udostępnianym Użytkownikom za pośrednictwem Google Play oraz App Store, przeznaczonym do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego. Pozwala na kontakt pomiędzy Użytkownikami – osobami poszukującymi Wykonawcy Usługi a Wykonawcami tych Usług. Aplikacja Mobilna umożliwia wyłącznie skojarzenie pomiędzy Użytkownikami w celu zrealizowania określonych Usług. TransporterLink nie jest firmą transportową, spedycyjną, przewozową ani kurierską. Rolą Operatora jest jedynie umożliwienie za pomocą komunikacji między Użytkownikami, a w szczególności: a. umożliwienie Zleceniodawcy znalezienia Przewoźnika lub Kierowcy; b. umożliwienie Przewoźnikowi znalezienia Zleceniodawców, Kierowców lub innych Przewoźników;
 4. Umowa na wykonanie Usługi zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Operator nie jest odpowiedzialny za świadczenia użytkowników względem siebie. Operator w szczególności nie jest odpowiedzialny za kontrolę jakości i prawidłowości wykonania usługi, czasu pracy, legalności, braku realizacji Usługi. Operator w żaden sposób nie zapewnia przydatności, niezawodności, terminowości lub dokładności Usług świadczonych przez Użytkowników. Operator nie wykonuje usług transportowych, nie zatrudnia Przewoźników ani Kierowców, nie nadzoruje, nie kieruje ani nie kontroluje pracy Przewoźników bądź Kierowców i nie jest odpowiedzialny w żaden sposób za wykonanie swoich obowiązków przez Użytkowników. Operator nie jest również odpowiedzialny za żadne świadczenia ze strony Zleceniodawcy, co w szczególności odnosi się do obowiązku płatności za świadczone usługi.
 5. Usługi Operatora są dostępne poprzez platformę na stronie internetowej: www.transporterlink.com oraz przez aplikację mobilną na urządzenia z systemem operacyjnym Android i iOS. Warunkiem uzyskania dostępu do usług Operatora jest skorzystanie z urządzenia posiadającego połączenie z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator —TransporterLink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
  (20-213), ul Gospodarcza  26, wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805722 i posiadająca numer NIP: 9462691902 oraz numer REGON: 38444597700000;
 2. Platforma TransporterLink  albo Platforma – internetowy serwis pod nazwą TransporterLink, prowadzony przez Operatora, dostępny w domenie internetowej www.transporterlink.com oraz przez aplikację mobilną;
 3. Aplikacja Mobilna TransporterLink albo Aplikacja Mobilna jest oprogramowaniem stworzonym przez Operatora i udostępnianym Użytkownikom za pośrednictwem Google Play oraz App Store, przeznaczonym do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego.
 4. Google Play – oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego.
 5. App Store- platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone’a oraz iPoda touch, stworzona przez Apple Inc. Aplikacje w sklepie są tworzone przez właściciela App Store, firmę Apple, oraz przez osoby, które posiadają pakiet iOS SDK.
 6. Użytkownik — osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która utworzyła Konto na Platformie;
 7. Konto –przydzielona danemu Użytkownikowi część Platformy, za pomocą której  Użytkownik może składać zapytania lub oferty;
 8. Profil – zbiór informacji dostępnych na Platformie dotyczących Użytkownika;
 9. Przewoźnik  – Użytkownik, który gotowy jest świadczyć Usługi wskazane w ramach Profilu;
 10. Zleceniodawca  – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Przewoźnika lub Kierowcy do wykonania określonej Usługi;
 11. Kierowca  – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działająca w imieniu i na rzecz Przewoźnika;
 12. Zapytanie –  zbiór niezbędnych informacji przy użyciu kryteriów wskazanych przez Operatora w zakresie poszukiwanej Usługi umieszczanych na Platformie przez Zleceniodawcę w celu znalezienia Przewoźnika lub Kierowcy lub przez Przewoźnika celem znalezienia Kierowcy lub innego Przewoźnika;
 13. Oferta –propozycja zawarcia umowy na wykonanie Usługi, składana Zleceniodawcy przez Przewoźnika lub Kierowcę;
 14. Opinia –ocena Użytkownika dotycząca współpracy z innym Użytkownikiem w ramach zawartej za pośrednictwem Platformy umowy.

III. Zasady korzystania z Platformy

 1. Kontakt pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem lub Kierowcą staje się możliwy poprzez umieszczenie na Platformie Zapytania przez Zleceniodawcę, lub Oferty przez Przewoźnika albo Kierowcę, których treść Użytkownik ustala samodzielnie przy użyciu kryteriów wskazanych przez Operatora.
 2. Zapytania  i Oferty powinny być złożone zgodnie z dobrymi obyczajami, w dobrej wierze tj. z zamiarem zawarcia umowy. Zapytania i Oferty nie mogą  wprowadzać w błąd innych użytkowników, jak również nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 3. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść, rzetelność oraz kompletność informacji, a także ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do wykonania Usługi zawartych w Zapytaniach i Ofertach  ponoszą wyłącznie Użytkownicy.
 4. Zapytania i Oferty w zautomatyzowany sposób zostają za pośrednictwem Platformy przekazane do Użytkowników, których zakres oferowanych Usług, odpowiada kryteriom wskazanym w Zapytaniu lub Ofercie.
 5. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe udostępnione  przez Użytkowników zgodnie z  Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiący integralną część Regulaminu. W tym zakresie administratorem danych jest Operator.
 6. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych na Platformie lub w Aplikacji Mobilnej danych jest zabronione, chyba że Operator wyrazi na to zgodę. W szczególności zabronione jest udostępnianie tych danych poza Platformą i Aplikacją Mobilną jak również niedopuszczalne jest wykorzystywanie oznaczeń Platformy, Aplikacji Mobilnej i Operatora, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej zgody Operatora utrwalonej na trwałym nośniku.
 7. Podawanie w treści Ogłoszenia lub zapytania danych teleadresowych oraz innych treści mających na celu kontakt Zleceniodawcy i Przewoźnika lub Kierowcy z pominięciem  Operatora jest zabronione.
 8. Płatności pomiędzy Użytkownikami, za wykonywane usługi w tym zapłata na rzecz Przewoźnika lub Kierowcy za usługę dokonywana są poprzez skorzystanie serwisu płatności Stripe realizowanej przez partnera Operatora firmę Stripe Payments Europe, Ltd. na warunkach określonych przez Stripe Payments Europe Ltd. zamieszczonych na stronie internetowej: https://stripe.com/en-pl/legal i wymaga założenia konta w serwisie Stripe lub odbywają się poza serwisem.
 9. W przypadku rozliczania się poprzez serwis płatności Stripe po zaakceptowaniu Oferty, Kierowcy bądź Przewoźnika Zleceniodawca deponuje na koncie Stripe wymaganą należność. Po informacji, iż należność została zdeponowana Kierowca/ Przewoźnik może rozpocząć wykonywanie Usługi. Po wykonaniu Usługi Kierowca/ Przewoźnik informuje o tym Zleceniodawcę na Platformie. Po potwierdzeniu przez Zleceniodawcę poprawności wykonania Usługi zdeponowane środki zostają przekierowane na konto Kierowcy/ Przewoźnika. Operator od powyższej kwoty pobiera prowizję w wysokości wskazanej w cenniku. Środki pomniejszone o potrąconą Prowizję powinny dotrzeć do Kierowcy/Przewoźnika w ciągu 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia poprawności wykonania Usługi

IV. Informacje i profil

 1. Informacje Użytkownika to wszelkie informacje i materiały dostarczone Operatorowi lub innym Użytkownikom w związku z rejestracją i korzystaniem z Platformy lub Aplikacji Mobilnej, które zostały opublikowane lub przekazane do użytku.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ww. informacje, a Platforma i Aplikacja Mobilna stanowią jedynie bierny kanał do dystrybucji online i publikowania tych Informacji.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane:
 • są prawdziwe, kompletne i nie wprowadzają w błąd;
 • nie naruszają praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności lub praw do prywatności;
 • nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji;
 • nie będą nikogo zniesławiać ani obrażać, nie będą naruszać dobrych obyczajów;
 • nie będą zawierać żadnych wirusów, blokad lub innych procedur programowania komputerowego, które mają zniszczyć lub niekorzystnie wpływać na urządzenia i oprogramowanie innych Użytkowników.
 1. Platforma Transporterlink zawiera dane generowane przez Użytkownika dotyczące opinii o innych Użytkownikach. Operator nie ingeruje w ich treść i nie weryfikuje ich, chyba że otrzyma zgłoszenie, iż ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.5.   W ramach funkcjonalności Platformy Użytkownik może powiązać konto z kontami online usług zewnętrznych (np. Facebook, Google – “Konto Zewnętrzne”) przez podanie danych logowania przez platformę TransporterLink; lub umożliwienie Operatorowi  dostępu do takiego Konta Zewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi warunkami i zasadami, które regulują korzystanie z tego konta.
 2. Użytkownik oświadcza, że ma prawo ujawnić informacje logowania swojego konta firmie zewnętrznej Operatorowi lub przyznać Operatorowi dostęp do swojego konta zewnętrznego (w tym między innymi do wykorzystania w celach opisanych w niniejszym Regulaminie), bez naruszania przez Użytkownika jakichkolwiek zasad i warunków, które regulują korzystanie z obowiązującego konta firm trzecich i nie zobowiązują Operatora do uiszczania opłat lub nakładania na Operatora jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu.
 3. Poprzez przyznanie Operatorowi dostępu do kont osób trzecich Użytkownik oświadcza, że Operator może uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (w stosownych przypadkach) zawartość dostarczoną i zapisaną na koncie Użytkownika dotyczącą kontrahentów (tzw. “Zawartość SM”) tak, że jest ona dostępna na Platformie za pośrednictwem konta Użytkownika, w tym między innymi listę znajomych,
 4. Operator może przekazywać i otrzymywać dodatkowe informacje za pośrednictwem konta zewnętrznego w stopniu, w jakim Użytkownik zostanie o tym powiadomiony podczas powiązania Konta z Kontem Zewnętrznym.
 5. W zależności od ustawień konta osób trzecich, które wybierze Użytkownik i ustawień prywatności, które zostały ustawione na kontach osób trzecich, na Koncie Użytkownika w Platformie mogą być dostępne  informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika. Należy pamiętać, że jeśli konto firm trzecich lub połączona usługa zostanie udostępniona lub dostęp do tego konta przez firmę zewnętrzną zostanie rozwiązany przez usługodawcę zewnętrznego, wówczas zawartość ta może nie być dostępna w Platformie ani za pośrednictwem tej Platformy.
 6. Użytkownik może w  dowolnym momencie wyłączyć połączenie między kontem na Platformie a kontami osób trzecich. Relacja użytkownika z dostawcami usług stron trzecich regulowana jest wyłącznie poprzez umowę z dostawcami takich usług. Operator nie podejmuje żadnych działań w celu sprawdzenia zawartości SM. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Operator może uzyskać dostęp do danych powiązanych z kontem osób trzecich i listy kontaktów w celu identyfikowania i informowania o kontaktach, którzy również zarejestrowali się do używania Platformy .
 7. Na wniosek Użytkownika przekazany Operatorowi na adres e-mail info@transporter.link Operator dezaktywuje połączenie pomiędzy Platformą i kontem osób trzecich i usunie wszelkie informacje przechowywane na serwerach Operatora, które zostały uzyskane za pośrednictwem tego konta osób trzecich, z wyjątkiem nazwy Użytkownika i zdjęcia profilowego powiązanego z Kontem.

V. Konto, Hasło, Bezpieczeństwo oraz Użycie Telefonu Komórkowego, Wiadomości SMS oraz Połączenia

 1. Aby zarejestrować się na Platformie oraz w Aplikacji Mobilnej i móc z niej korzystać koniecznym jest założenie konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i loginu podanego przez niego w celu uzyskania dostępu. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności, które występują pod hasłem lub kontem. Operator nie ma kontroli nad korzystaniem z konta Użytkownika.
 2. Jeśli istnieje podejrzenie, że nieupoważniona osoba może używać hasła lub konta w sposób nieuprawniony Użytkownik ma obowiązek skontaktować się niezwłocznie z Operatorem.
 3. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Platformy lub Aplikacji Mobilnej wymagać będzie dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Platformy i Aplikacji Mobilnej od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.
 4. Poprzez podanie swojego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail, a także korzystanie z Platformy oraz Aplikacji Mobilnej Użytkownik wyraża zgodę na użycie numeru telefonu komórkowego dla połączeń i smsów oraz adresu e-mail dla wiadomości, aby:
 • usprawnić działanie Platformy oraz Aplikacji Mobilnej,
 • ułatwiać realizację zadań za pośrednictwem Platformy oraz Aplikacji Mobilnej,
 • udostępniać Użytkownikowi informacje i przypomnienia dotyczące rejestracji, nadchodzących zadań, zmian produktów, zmian i aktualizacji, przerw w świadczeniu usług lub zmianach.
 1. Połączenia, sms-y oraz wiadomości e-mailowe mogą obejmować, między innymi, przypomnienia o niedokończonych lub nadchodzących zadaniach i / lub śledzić wszelkie powiadomienia przesłane przez aplikację mobilną. Operator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za rozmowy lub smsy.
 2. Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mailowych, tekstowych lub/oraz połączeń telefonicznych od Operatora, zmieniając ustawienia konta w aplikacji mobilnej lub, wysyłając e-maila na adres info@transporter.link Operator może wysyłać sms potwierdzający dowolną opcję rezygnacji.

VI. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Rozliczenia i płatności

 1. Operator świadczy odpłatnie za pośrednictwem Platformy internetowej oraz Aplikacji Mobilnej usługę elektroniczną giełdy ładunków i transportu umożliwiającą dodawanie ładunków do transportu lub transportów dla ładunków oraz zleceń dla Kierowców, przeglądanie dostępnych ładunków lub transportów, umożliwienie uzgodnienia ceny oraz warunków danej Usługi. oraz zleceń, udostępnienie firm w katalogu i ich przeglądanie, wystawianie towarów i usług oraz komunikowanie się pomiędzy Usługobiorcami.
 2. Korzystanie z usług Platformy oraz Aplikacji Mobilnej przez osoby rejestrujące się jako Przewoźnicy oraz Kierowcy jest bezpłatne. Operator za swoje usługi pobiera opłaty za dodane ogłoszenia, którymi obciążany jest Zleceniodawca. Operator może wprowadzić opcje dodatkowe dostępne i płatne zarówno przez Zleceniodawców, Przewoźników jak i Kierowców.
 3. Opłaty za korzystanie z Platformy oraz Aplikacji Mobilnej są ustalone w Cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Opłaty z tytułu korzystania z Usługi mogą ulegać zmianie i będą naliczane zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem dostępnym na Stronie Operatora. Użytkownik będzie mógł zapoznać się z wysokością obowiązujących opłat przed zawarciem umowy, zaś procedura rejestracji przewiduje wyraźne potwierdzenie, że zamówienie Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony do momentu rozwiązania umowy przez Użytkownika.
 5. Operator może oferować korzystanie z Platformy lub usług dodatkowych bezpłatnie, na warunkach wskazanych w danej ofercie promocyjnej i zgodnie z jej treścią, określonych wyłącznie według własnego uznania.
 6. System Płatności w TransporterLink jest oparty na uiszczeniu opłat za dodane ogłoszenia przez Zleceniodawcę. Natomiast wybór przez Zleceniodawcę Oferty złożonej przez Przewoźnika lub Kierowcę oraz wybór przez Przewoźnika Zapytania złożonego przez Zleceniodawcę a także wybór Zlecenia przez Kierowcę jest momentem, w którym dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami.

VII. Konto klienta

 1. Założenie oraz prowadzenie Konta przez Użytkowników jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może rozpocząć korzystanie  z Platformy po zaakceptowaniu Regulaminu i wypełnieniu formularza rejestracyjnego polegającego na zamieszczeniu w nim danych Użytkownika, po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego przez Użytkownika podczas dokonywania rejestracji, a w przypadku Wykonawców po uiszczeniu opłaty.
 3. W przypadku osób prawnych do utworzenia Konta w ich imieniu oraz dokonywania wszelkich dalszych czynności w ramach Platformy oraz Aplikacji Mobilnej uprawniona jest jedynie osoba, posiadająca umocowanie do działania w imieniu tych podmiotów
 4. Używanie tymczasowych adresów e-mail w celu rejestracji jest zabronione.
 5. Usługi świadczone w ramach Platformy oraz Aplikacji Mobilnej mają charakter bezterminowy.

VIII. Zasady prowadzenia Profilu, zamieszczania Zapytań i Ofert

W celu zamieszczenia Zapytania, Oferty lub danych w Profilu:

 1. Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu na Platformie lub w Aplikacji Mobilnej dokonuje wyboru odpowiedniej kategorii w celu utworzenia Zapytania lub Oferty oraz wypełnienie dostępnych formularzy.
 2. Profil Użytkownika widoczny jest przez wszystkich pozostałych Użytkowników.
 3. Po zapoznaniu się z Ofertą lub Zapytaniem, Użytkownik dokonuje  wyboru Oferty lub Zapytania, a następnie Użytkownicy ustalają między sobą za pomocą Platformy oraz udostępnianego przez Operatora komunikatora szczegółowe warunki na jakich zostanie zawarta umowa.
 4. Publikacja Zapytania lub Oferty trwa do czasu:
 • wcześniejszego zakończenia publikacji Zapytania lub Oferty przez Użytkownika,
 • upływu 48 godzin od momentu zamieszczenia Zapytania,
 • wystawienia przez Użytkownika opinii,
 • usunięcia Konta Użytkownika,
 1. Oferty i Zapytania pochodzą od Użytkowników i są przez nich sformułowane,  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu i Ofercie lub Zapytaniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 2. Treść Oferty lub Zapytania, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Operatora lub innych serwisów z nim powiązanych.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zapytań, Ofert lub Profili, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (w szczególności imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.).
 4. W przypadku nieznalezienia odpowiedniego kierowcy do współpracy oferty będące zleceniami (Trasa do wykonania oraz Praca na krótki okres) wygasają w ciągu jednego dnia od upłynięcia terminu wskazanego jako data rozpoczęcia. Natomiast oferta stałej pracy będzie widoczna dla kierowców przez okres 30 dni.
 5. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających na wystawianiu opinii w związku z Profilem celem uzyskania wyższej wiarygodności na Platformie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane na Platformie, w tym w komentarzach i odpowiedziach.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty bądź innych treści umieszczonych przez Użytkownika na Platformie lub zablokowania Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.
 7. W przypadku blokady Konta, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Operatora w ramach Platformy. W razie blokady Konta Operator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
 8. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zapytania, Oferty, Profilu lub Konta jeżeli ich treść narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa gdy zawierają one treści:
 • powszechnie uznane za obraźliwe,
 • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 • naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne  prawa własności intelektualnej lub przemysłowej,
 • zawierające adresy stron internetowych lub odnośniki do innych serwisów internetowych (linki),
 • wprowadzające w błąd.

IX. Usługi dodatkowe

 1. Użytkownicy mogą skorzystać z usług dodatkowych, aktywując na Platformie jedną lub więcej spośród płatnych usług, opisanych w załączniku do Regulaminu.
 2. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług dodatkowych mogą być określone w odrębnych regulaminach. Warunkiem korzystania z tych usług jest akceptacja właściwego regulaminu.

X. Opinie

 1. Operator zachęca każdego Użytkownika do udzielenia obiektywnej, konstruktywnej i uczciwej opinii o innych Użytkownikach, z którymi prowadzi transakcje.
 2. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać: zwrotów obraźliwych, treści pornograficznych, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub dyskryminacji, adresów stron internetowych ani odnośników (linków) do innych serwisów internetowych, reklam, danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, treści naruszających prawa własności intelektualnej, treści naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, treści służących podniesieniu wiarygodności własnej lub innych podmiotów, w tym Wykonawców, treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 3. Operator nie bada żadnych uwag zamieszczonych przez Użytkowników w celu zapewnienia dokładności lub wiarygodności, ale może to zrobić, jeśli Użytkownik zażąda tego od Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii dodawanych przez Użytkowników.
 5. Operator upoważniony jest do usuwania Opinii w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia narusza Regulamin lub została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
 6. Poprzez zamieszczenie Opinii w ramach Profilu, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Opinii oraz jej publikowanie przez Operatora poza Profilem, w całości lub w części, w tym wraz z dodanym do Profilu zdjęciem i wizerunkiem utrwalonym na tym zdjęciu.

XI. Zasady odpowiedzialności

 1. Platforma oraz Aplikacja Mobilna TransporterLink umożliwiają tylko kontakt pomiędzy Użytkownikami w celu zrealizowania określonych Usług lub Zadań. Operator nie ponosi odpowiedzialności za pracę Użytkowników, nie jest również odpowiedzialny za kontrolę jakości, czasu pracy, legalności, braku realizacji umów, Wykonawców, Klientów, odpowiedzialności, kwalifikacji lub jakichkolwiek działań lub zaniedbań jakiegokolwiek Użytkownika. Operator nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, niezawodności, terminowości lub dokładności Usług świadczonych przez Użytkowników zidentyfikowanych za pośrednictwem Platformy ich interakcjach. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zapytania, Oferty lub Profilu na Platformie oraz w Aplikacji Mobilnej i nie ingeruje w ich formę ani treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownicy mogą zostać poddani szerszemu procesowi weryfikacji przed zarejestrowaniem się lub w trakcie korzystania z Platformy lub Aplikacji Mobilnej, w tym, między innymi: weryfikacji tożsamości, w stosownych przypadkach z wykorzystaniem usług osób trzecich. Użytkownicy niniejszym wyrażają zgodę na przeprowadzanie przez firmy kontroli zasadniczej tak często, jak to jest wymagane, zgodnie z prawem, i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Chociaż Operator może przeprowadzać kontrole Użytkowników, jak wskazano powyżej, to nie jest to jego obowiązkiem, a tym samym nie może potwierdzić, że każdy Użytkownik jest tym, za kogo się podaje i dlatego Operator nie może i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność tożsamości lub podane sprawdzone informacje lub wszelkie informacje dostarczone za pośrednictwem Platformy oraz Aplikacji Mobilnej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu, Profilu i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Wykonawców do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego ani ich działania niezgodne z Regulaminem.
 5. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Zapytania lub Profilu przez innych Użytkowników, niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Przewoźnika; realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.
 6. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów. Podczas interakcji z innymi Użytkownikami należy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek, aby chronić swoje osobiste bezpieczeństwo i mienie, podobnie jak podczas interakcji z innymi osobami, których się nie zna.

XII. Prawa własności intelektualnej

 1. Jeśli istnieje podejrzenie, że jakiekolwiek materiały dostarczone na Platformie, w Aplikacji Mobilnej lub w związku z nią naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, prosimy o kontakt z Operatorem: TransporterLink Sp. z .o.o. ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Polska lub info@transporter.link
 2. Wszystkie teksty, grafiki, treści redakcyjne, dane, formatowanie, wykresy, projekty, HTML, wygląd, zdjęcia, muzykę, dźwięki, obrazy, oprogramowanie, filmy, projekty, czcionki i inną treść, które Użytkownicy widzą lub czytają poprzez Platformę oraz Aplikację Mobilną są własnością Operatora, z wyłączeniem materiałów generowanych przez Użytkownika, które Operator ma prawo używać.
 3. Materiały te są chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa autorskie, patenty i inne prawa własności.
 4. Użytkownicy nie mogą kopiować, pobierać, używać, przerabiać, rekonfigurować ani przekazywać niczego z Platformy oraz a Aplikacji Mobilnej bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora oraz, w stosownych przypadkach, posiadacza praw do treści generowanej przez Użytkownika. Jakiekolwiek użycie tych materiałów, bez uprzedniej zgody Firmy i ewentualnie posiadacza praw do Treści Utworzonej przez Użytkownika jest zabronione.
 5. Znaki usług i znaki towarowe Operatora, logo Firmy są znakami usługowymi należącymi do Operatora. Wszelkie inne znaki towarowe, znaki usług, logo i / lub nazwy handlowe pojawiające się za pośrednictwem Platformy są własnością odpowiednich właścicieli. Nie wolno kopiować ani używać żadnego z tych znaków, logo lub nazw handlowych bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela.

XIII. Usługi

 1. Wybór danego Przewoźnika lub Kierowcy dokonywany jest przez Zleceniodawcę według jego uznania.
 2. Po dokonaniu wyboru Przewoźnika lub Kierowcy przez Zleceniodawcę Strony powinny realizować umowę na warunkach określonych w komunikatach przekazywanych za pomocą Platformy oraz udostępnianego przez operatora komunikatora na warunkach przez siebie ustalonych.

XIV. Promocje

 1. Operator może okresowo udostępniać Użytkownikom określone możliwości promocyjne, i konkursy. Wszystkie takie promocje będą prowadzone według własnego uznania Operatora i mogą być uruchamiane, modyfikowane lub usuwane przez Operatora w każdej chwili.
 2. W przypadku uruchomienia przez Operatora promocji zasady jej przeprowadzenia określone będą w odrębnym regulaminie promocji.

XV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: info@transporter.link a także komunikatora chatowego, formularza na stronie oraz pocztą na adres siedziby Operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika – imię, nazwisko/firma adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 • adres URL Zapytania, Ogłoszenia lub Profilu, którego reklamacja dotyczy, bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zapytania, Ogłoszenia lub Profilu,
 • przedmiot reklamacji,
 • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany listownie na adres wskazany w reklamacji.

XVI. Zakończenie i zawieszenie

 1. Operator może rozwiązać, ograniczyć lub zawiesić prawo korzystania z Platformy oraz Aplikacji Mobilnej TransporterLink w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu przekazując pisemne lub e-mailowe powiadomienie o takim naruszeniu przez Użytkownika i takie rozwiązanie lub zawieszenie, wypowiedzenie lub zawieszenie będą skuteczne niezwłocznie po doręczeniu takiego zawiadomienia.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania prowadzenia, czasowo lub na stałe, całej lub dowolnej części platformy TransporterLink  według własnego uznania.
 3. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania z Platformy lub Aplikacji Mobilnej TransporterLink.

XVII. Postępowanie końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Platformie TransporterLink, a także za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://transporterlink.com/regulamin/
 2. Operator  zastrzega sobie prawo, do zmiany, modyfikowania, dodawania, uzupełniania lub usuwania zapisów Regulaminu (w tym Polityki Prywatności) oraz dokonywania ulepszania, modyfikowania lub zaprzestania, czasowo lub na stałe  platformy TransporterLink.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy Platformy zostaną poinformowani  poprzez zamieszczenie informacji na stronie TransporterLink, a Użytkownicy posiadających Konto także drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto może  w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich Zapytań. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@transporter.link
 4. Dalsze korzystanie z Platformy oraz Aplikacji Mobilnej TransporterLink po wszelkich zmianach w tej Umowie oznacza akceptację tych zmian.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Platformy oraz Aplikacji Mobilnej rozstrzygane będą przez właściwy polski sąd powszechny.
 6. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na pozostałą pozostałe postanowienia, które pozostaną w mocy.
Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link